REGULAMIN LEAD MAGNET Gotoit

§ 1 Wstęp

 1. Regulamin określa ogólne zasady dotyczące korzystania z funkcjonalności w ramach Serwisu, w szczególności w obrębie wydawanego newslettera i formularzy oferujących bezpłatne materiały lub udział w wydarzeniu (zbiorczo nazywane jako „newsletter”), a także zasady przetwarzania danych osobowych w związku z powyższym.   
 2. Właścicielem Serwisu oraz treści i materiałów w jego obrębie GOTOIT Sp. z o.o., ul. Słoneczna 9a, 55-080 Smolec, KRS: 0001010915, NIP: 8961620558, REGON: 52406606800000. Dane teleadresowe, umożliwiające kontakt:
  1. adres pocztowy:  ul. Słoneczna 9a, 55-080 Smolec;
  2. adres poczty elektronicznej: adam@gotoit.pl
 3. Usługodawca w ramach Serwisu wydaje newsletter w formie lead magnet tj., w zamian za udostępnione dane w ramach formularza newsletter przekazuje Użytkownikowi materiały cyfrowe w formie poradników, ebooków i innych treści cyfrowych, a także dostęp do innych źródeł wiedzy lub do dedykowanych wydarzeń. 
 4. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin. Użytkownik, w związku z korzystaniem z Serwisu oraz wraz z momentem podjęcia czynności zmierzających do zapisu na newsletter, zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. Zapisując się na newsletter w Serwisie Użytkownik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego postanowienia, a także że zapoznał się i akceptuje postanowienia dot. przetwarzania danych osobowych umieszczone w Polityce prywatności. 

§ 2 Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu przyjmuje się znaczenie pojęć:

 1. Regulamin – niniejszy dokument określający zasady dotyczące korzystania z funkcjonalności w ramach Serwisu, w szczególności w obrębie wydawanego newslettera oraz przetwarzania danych osobowych;
 2. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości korzystająca z Serwisu;
 3. Polityka prywatności – zbiór zasad i informacji odnoszących się do przetwarzania danych osobowych osób korzystających z Serwisu oraz nabywających Produkty od Sprzedawcy, dostępny do zapoznania się pod adresem: https://gotoit.pl/polityka-prywatnosci/;
 4. Serwis – strona internetowa https://gotoit.pl/ oraz https://edu.gotoit.pl/ lub inna posługująca się marką GOTOIT;
 5. Treści cyfrowe – treści elektroniczne, stanowiące własność Usługodawcy, oferowane w zamian za udostępnienie danych osobowych i zapis na listę newsletter Usługodawcy, przy wykorzystaniu Serwisu;
 6. Usługodawca – GOTOIT Sp. z o.o., ul. Słoneczna 9a, 55-080 Smolec, KRS: 0001010915, NIP: 8961620558, REGON: 52406606800000.
 7. Umowa – stosunek zobowiązaniowy między Usługodawcą a Użytkownikiem w związku z zapisem do newslettera w Serwisie.

§ 3 Zawarcie Umowy

 1. Do zawarcia Umowy dojdzie na wypadek udostępnienia Użytkownikowi przez Usługodawcę Treści cyfrowych w zamian za przekazanie danych osobowych Użytkownika (najczęściej poprzez zapis na newsletter) na poczet wskazanego uprzednio celu przetwarzania. Umowę tego typu uważa się za zawartą z chwilą udostępnienia danych.
 2. Na wypadek gdyby Użytkownik chciał nabyć Treść cyfrową, lecz nie życzył sobie udostępnienia danych osobowych w zamian za Treści cyfrowe, Usługodawca zaprasza do kontaktu bezpośredniego w celu ustalenia możliwości transakcji.

§ 4  Prawa autorskie

 1. Treści cyfrowe mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Usługodawcy i podlegają ochronie.
 2. Usługodawca zabrania ich komercyjnego wykorzystania, odsprzedaży czy powielania i udostępniania innym osobom bez jego zgody.
 3. Usługodawca informuje Użytkownika, że dalsze rozpowszechnianie Treści cyfrowych objętych prawami autorskimi przez Użytkownika bez zgody Usługodawcy, za wyjątkiem korzystania z treści w ramach dozwolonego użytku osobistego, stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Usługodawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.
 4. Użytkownik nie nabywa jakichkolwiek praw do oprogramowania znajdującego się w Serwisie.

§ 5 Prawo odstąpienia od Umowy przez Konsumenta

 1. Od Umowy Użytkownik uprawniony jest odstąpić bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu na adres siedziby Serwisu lub na adres e-mail podany w Regulaminie.
 2. W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowa jest uważana za niezawartą.
 3. W razie odstąpienia od Umowy Użytkownik zobowiązany jest zwrócić Treści cyfrowe najpóźniej w terminie 14 dni od dnia, w którym od Umowy odstąpił.
 4. Z uwagi na brak płatności pieniężnej w zamian za Treści cyfrowej, odstąpienie od Umowy spowoduje usunięcie Użytkownika z listy newsletter, poprzez usunięcie danych osobowych z bazy danych Usługodawcy. 
 5. Niezależnie od prawa do odstąpienia, Użytkowni uprawniony jest do rezygnacji z subskrypcji newsletter w każdym czasie, poprzez skorzystanie z opcji samodzielnego wypisu z bazy newsletter lub poprzez skierowanie wiadomosci e-mail na adres podany w Regulaminie.

§ 6 Warunki świadczenia usług

 1. Usługodawca świadczy na  rzecz  Użytkownika usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu zawarcia Umowy o dostarczenie Treści cyfrowych oraz korzystania z innych funkcjonalności Serwisu.
 2. Świadczenie usługi dostępu do funkcjonalności Serwisie następuje nieodpłatnie. Nabycie Treści cyfrowych dostępnych w Serwisie może nastąpić odpłatnie w zamian za dane osobowe i subskrypcję newslettera.
 3. Do złożenia skorzystania z funkcjonalności Serwisu konieczne jest:
  1. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej;
  2. przeglądarka internetowa uwzględniająca bieżące aktualizacje, z włączoną obsługą języka JavaScript;
  3. włączona obsługa cookies w przeglądarce;
  4. dostęp do Internetu;
  5. zainstalowanie aplikacji umożliwiających odczytywanie plików PDF;
  6. możliwość odtwarzania materiałów wideo.
 4. Użytkownik ma prawo złożyć reklamację dotyczącą funkcjonowania Serwisu, wysyłając wiadomość e-mail pod adres udostępniony Regulaminie.
 5. Odpowiedź na reklamację zostanie wysłana w terminie 14 dni od jej otrzymania na dane z których została skierowana.

§ 7 Korzystanie z Serwisu

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym.
 2. Użytkownik zobowiązany jest korzystać z Serwisu w sposób zgodny z prawem, Regulaminem i dobrymi obyczajami, a w szczególności korzystać z Serwisu w sposób niezakłócający korzystanie z Serwisu przez pozostałych, nienaruszający jakichkolwiek praw, dóbr lub interesów osób trzecich, niewpływający negatywnie na działanie Serwisu, szczególnie poprzez wykorzystanie złośliwego oprogramowania.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zablokowania działania Serwisu dla Użytkownika w przypadkach stwierdzenia łamania warunków Regulaminu lub przepisów prawa, a także działania niezgodnie z dobrymi obyczajami. 
 4. Ze względu na niezależne od Usługodawcy właściwości sieci Internet oraz sprzętu komputerowego Użytkownika, Użytkownik jest świadomy ryzyk z tym związanych, w szczególności braku gwarancji nieprzerwanego i niezakłóconego dostępu do Serwisu.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo czasowych przerw w działaniu Serwisu w celach konserwacyjnych, naprawczych.
 6. Usługodawca podejmuje starania, aby poinformować Użytkownika ze stosownym wyprzedzeniem, drogą mailową o planowanych przerwach technicznych w świadczeniu usług lub dostępu do Serwisu.

§ 8 Ochrona danych osobowych

 1. Usługodawca oświadcza, że wszelkie dane przechowywane w Serwisie wprowadzone przez Użytkownika w ramach korzystania z Serwisu i Treści cyfrowych, będą chronione przez zabezpieczenie przed ingerencją nieuprawnionych osób zgodnie z polskim prawem.
 2. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania plików cookies opisane są w Polityce prywatności.

§ 9 Reklamacje

 1. Usługodawca ma obowiązek dostarczenia Treści cyfrowych zgodnych z Umową.
 2. Użytkownik może:
  1. żądać  doprowadzenia Treści cyfrowych do jego zgodności z Umową;
  2. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, gdy:
   1. doprowadzenie Treści cyfrowych do zgodności z Umową jest niemożliwe albo wymaga nadmiernych kosztów;
   2. Usługodawca nie doprowadził Treści cyfrowych do zgodności z Umową zgodnie z pkt 1;
   3. brak zgodności Treści cyfrowych z Umową występuje nadal, mimo że Usługodawca  próbował doprowadzić do zgodności z Umową;
   4. z oświadczenia Usługodawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Treści cyfrowych do zgodności z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Użytkownika.
 3. Wszelkie reklamacje dotyczące Treści cyfrowych mogą być zgłaszane pocztą elektroniczną na adres e-mail wskazany w Regulaminie. 
 4. Usługodawca ustosunkuje się do składanej przez Użytkownika reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

§ 10 Postanowienia Końcowe

 1. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajdują przepisy obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, a w szczególności kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.
 2. Rozstrzygnięcie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów kodeksu postępowania cywilnego, przy czym Usługodawca dopuszcza drogę postępowania mediacyjnego. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej lub do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, a także może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między konsumentem a Usługodawcą, korzystając z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów.
 3. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.
 4. Rozstrzygnięcie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem, który nie jest konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w terminie wskazanym przez Usługodawcę.